Polish (Poland)English (United Kingdom)

 • 14

Szkolenia

Start HSE

HSE

"Nadrzędnym celem działalności gospodarczej (biznesu) jest przetrwać na rynku. Podstawą ekonomii biznesu nie jest maksymalizacja zysków lecz ograniczenie strat."

PETER DRUCKER


Co to jest HSE ?

HSE - skrót wywodzący się z języka angielskiego (Health-Zdrowie, Safety-Bezpieczeństwo, Environment-Środowisko).
Oznacza systemowe (Management System) podejście do kwestii związanych:

 • z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • ze zrównoważonym zarządzaniem środowiskiem

Polega na:

 • ochronie zdrowia pracowników
 • zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy
 • trosce o środowisko naturalne

Góra lodowa kosztów HSE / BHP

Stosunek poniesionych nakładów na poprawę standardów bezpieczeństwa do ukrytych kosztów na skutek wypadków jest jak 1:10. Jeśli poniesiemy wydatki na poprawę bezpieczeństwa w wysokości 10.000 PLN to unikniemy kosztu 100.000 na skutek wypadku lub katastrofy.

Widoczne koszty HSE / BHP:

 • zatrudnienie inspektorów BHP HSE
 • szkolenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa
 • zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • modernizacja procesów technologicznych
 • zakup nowych (bezpiecznych) maszyn i urządzeń

Ukryte koszty HSE  / BHP w przypadku wypadku lub katastrofy:

 • koszty postępowania powypadkoweg
 • koszty wypłaty odszkodowań
 • koszty związane z utratą majątku
 • koszty związane z utratą czasu pracy
 • koszty związane z utratą reputacji przez firmę
 • brak nowych zleceń przy dużym wskaźniku wypadkowości

"HSE Management System" - jest to międzynarodowy system zarządzania bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną środowiska, wzbogacony o nowoczesne rozwiązania zarówno organizacyjne (zarząd firmy) jak i technologiczne. Wdrażany w wielu gałęziach przemysłu w celu podnoszenia jakości oferowanych produktów i usług oraz w celu polepszenia warunków pracy.

Szkolenia SMART obejmują zagadnienia związane z HSE, gdyż są one nieodłącznym elementem poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy oraz wzrostu świadomości zarówno pracodawców jak i pracowników.
Dzięki temu, każde przedsiębiorstwo i każdy zakład może stworzyć przyjazne pracownikom i środowisku naturalnemu warunki pracy.