Polish (Poland)English (United Kingdom)

 • 6

Szkolenia

Start Szkolenia PPOŻ

Szkolenia PPOŻ

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

 • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej, lub innego miejscowego zagrożenia,
 • prowadzenie działań ratowniczych, ratowniczo-gaśniczych.


WŁAŚCICIEL BUDYNKU (ZARZĄDCA, UŻYTKOWNIK) - zapewnia ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany przestrzegać wymagań:

 • techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, - wyposażyć budynek lub obiekt (teren) w wymagane urządzenia przeciwpożarowe (gaśnicze),
 • zapewnić konserwację oraz naprawę narzędzi przeciwpożarowych i gaśnic gwarantujących sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 • przygotować budynek (obiekt budowlany lub teren) do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapoznać pracowników z przepisami p.poż.,
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.


UWAGA!!!

Art. 209.1 paragraf 1 Kodeksu Pracy mówi:

Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników
2) wyznaczyć pracowników do:

 • udzielana pierwszej pomocy
 • wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Art 4. ust 2, 2a-2b) precyzuje, że czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

2a. Osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, powinny posiadać wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo mieć wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - inżyniera pożarnictwa.

2b. Osoby wymienione w ust. 2a, wykonujące czynności wyłącznie w zakresie wynikającym z ust. 1, powinny posiadać co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - technika pożarnictwa